EVENIMENTE
Nu ai casa izolata? Statul iti da pana la 40000 de lei daca folosesti materiale ecologice!

*Ministerul Mediului PLUSeaza la eficientizarea energetica a locuintelor din Romania prin Programul Casa Verde Plus


 

In data de 12 ianuarie 2017 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 34 Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice. Desi acesta este teoretic deja aplicabil, in realitate autoritatile nu au stabilit inca perioada in care cetatenii isi vor putea inscrie solicitarile.

Cu ajutorul acestui program denumit sugestiv “Casa Verde Plus” – dupa ce “Casa Verde” a avut un succes real printre romanii care apreciaza energia provenita din surse regenerabile si vor sa protejeze astfel natura prin reducerea utilizarii combustibililor fosili – autoritatile romane din cadrul Ministerului Mediului intentioneaza sa sprijine cetatenii romani persoane fizice si juridice in demersurile lor de a-si izola locuintele cu materiale ecologice, insa limitat la parter si doua etaje, locuinte existente sau in curs de construire.

 

Mai jos va prezentam documentul ANEXA - Ghid de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, unde veti gasi toate informatiile necesare, conditii de eligibilitate, documente necesare intocmirii dosarului s.a.m.d.CAPITOLUL I: Informatii si dispoziţii generale

 

Art. 1: Ghidul de finanţare

 

(1)Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare Ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru Mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare Program.

 

(2)Ghidul conţine dispoziţii privind:

 

a)Categoriile de beneficiari și eligibilitatea solicitantului;

 

b)Dosarul de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;

 

c)Condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare și implementare a proiectului propus.

 

Art. 2: Scopul, obiectivele și obiectul programului

 

(1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolație

 

(2) Obiectivele programului sunt creșterea numarului de locuințe certificate energetic clasa A

 

(3) Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

 

Art. 3: Sursa de finanţare pentru derularea programului

 

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

 

(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

 

 

 

Art. 4: Indicatorii de performanţă ai Programului sunt

 

(1) În cazul locuințelor unifamiliale nou construite:

 

 

 

Numărul de locuințe certificate energetic, clasa energetică A, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficiență energetică.

 

(2) În cazul renovării locuințelor unifamiliale:

 

Numărul de locuințe, certificate clasa energetică A, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficiență energetică , conform certificatului energetic post-renovare.

 

Art. 5: Definiţii

 

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

 

a) Autoritate-Administraţia Fondului pentru Mediu;

 

b) beneficiar - persoană fizică care obține prima de eficiență energetică de la Autoritate;

 

c) cerere de decontare – solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea lucrărilor prevăzute în prezenul Ghid, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 1, la contractul pentru finanţare nerambursabilă;

 

d) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;

 

e) certificat de performanţă energetică a clădirii – document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;

 

f) cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

 

g) contribuție proprie – parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

 

h) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;

 

i) dosar de decontare – dosarul ce cuprinde: cererea de decontare al cărei model este prevăzut în Anexa 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în Anexa 2 la contract;

 

j) dosar de finantare –cererea de finanţare definită la lit. d), însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării finanţării: certificate fiscale, fişe tehnice, documente de atestare a regimului juridic al imobilului sau terenului, după caz, pe care urmează a se implementa proiectul, planuri de amplasament şi delimitare a terenului/perimetrului, planşe, schiţe, studiu de fezabilitate, precum şi alte documente relevante prevăzute în cuprinsul prezentului ghid;

 

k) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unui procent din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor;

 

l) finalizarea proiectului – depunerea cererii de decontare la sediul Autorităţii;

 

 

 

m) izolație – Materiale izolatoare fabricate fără Compusi Organici Volatili (COV). În întelesul acestui ghid sunt considerate ca fiind materiale eligibile: cânepa, lâna, vata minerală

 

bazaltică, vata minerală, pluta, perlit, celuloza, paneluri structurale termoizolante pe baza de oxid de magneziu, tencuieli fără COV, adezivi fără COV, vopsele și amorse fără COV;

 

n) locuință unifamilială - clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asimilează locuinței unifamiliale cladirea cu destinația de locuință cu cel mult două nivele supraterane și două unități locative, deținute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condițiile legii în asociație de proprietari;

 

o) primă de eficiență energetică – suma decontată către beneficiar, astfel:

 

1. în limita a 40 000 lei, maximum 80 lei/mp pentru achiziția și montarea de materiale pentru izolarea termică a pereților exteriori și izolarea interioară a acoperișului definită conform prezentului Ghid, aferente clădirilor noi și clădirilor existente;

 

 

 

p) solicitant – persoana fizica care depune cerere de finanțare însoțită de documentele obligatorii prevăzute în Ghid;

 

Art. 6: Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1)Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:

 

a)sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;

 

b)suma alocată sesiunii de finanţare.

 

(2)Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

 

Art. 7: Etapele sesiunii de finanţare

 

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

 

a)publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

 

b)depunerea dosarelor de finantare;

 

c)analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului și a proiectului;

 

d)evaluarea și selectarea dosarelor;

 

e)aprobarea dosarelor de finanțare respinse și avizarea dosarelor de finanțare propuse spre aprobare;

 

f)postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanțare respinse;

 

g)depunerea și soluţionarea contestaţiilor;

 

h)aprobarea finanțării dosarelor de finanțare avizate;

 

i)postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finantare aprobate;

 

j)încheierea contractelelor de finanțare;

 

k)implementarea proiectelor.

 

CAPITOLUL II: Cuantumul finanțării, eligibilitatea solicitantului, depunerea dosarului de finanțare

 

Art. 8: Cuantumul finanțării

 

 

 

(1) Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maxim 40 000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat și finisat, pentru izolarea construcțiilor noi si pentru izolarea construcțiilor existente;

 

(2) În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia deo singură primă de eficiență energetică;

 

(3) Eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de prezentul Ghid, precum și cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de către beneficiar din surse proprii;

 

 

 

Dosarele vor fi acceptate în limita fondurilor disponibile în ordinea înregistrării la sediul Autorității;

 

Art. 9: Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte după caz, următoarele condiţii:

 

a) este cetatean roman sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România

 

b) solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul - construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;

 

c) solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului - construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;

 

d) solicitantul este proprietar al imobilului – teren, pe care se va implementa proiectul conform prezentului Ghid;

 

e) imobilul – construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 

f) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

 

g)în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

 

 

 

(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

 

(3) În cazul în care există două unități locative deținute în proprietate de persoane fizice distincte, se va depune o singura cerere de finanțare.

 

 

 

Art. 10: Criterii de eligilitate a proiectului privind izolarea unei construcții locuință unifamilială nouă:

 

(1) Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 

a) Utilizează izolație pentru exterior în cazul fațadei și interior în cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevăzute în definiția din prezentul Ghid;

 

 

 

 

 

b) Materialele specificate vor fi folosite pentru suprafața integrală a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperiș, fațadă;

 

c) În proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) și b);

 

d) Proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei.

 

 

 

(2)Nu sunt eligibile clădirile independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

 

Art. 11: Dosarul de finanțare pentru izolarea unei construcții locuință unifamilială nouă

 

Dosarul de finanțare va cuprinde:

 

a) Cerere de finanțare conform formularului prevăzut în Anexa 1;

 

b) Actul de identitate al solicitantului, în copie;

 

c) Autorizație de construire valabilă la data depunerii dosarului, în copie legalizată, în conformitate cu prevederile art. 9, alin (1), lit. b), în cazul preluării autorizației de construire, se va prezenta inclusiv documentul din care rezultă preluarea acesteia, în copie legalizată;

 

d) Extras de carte funciară pentru informare, privind terenul pe care se construiește imobilul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

 

e) Proiect tehnic, în original, elaborat conform prevederilor legale care să prezinte în mod explicit lista de cantități și tipul materialelor folosite, precum și care să ateste respectarea prevederilor art. 10;

 

f) Pentru situația în care autorizația de construire a fost obținută pentru un proiect care nu prevedea utilizarea materialelor propuse în prezentul Ghid, solicitantul va depune dispoziția de santier pentru schimbarea soluției tehnice, în original, verificată din punct de vedere a rezistentei și la foc (A1, CC) de către verificatori autorizați, însoțită de memoriu tehnic justificativ, note de renunțări, liste de cantități suplimentare, secțiuni și piese desenate de modificare a soluției tehnice;

 

g) Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

 

h) Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei raza teritorială își are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

 

i) certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

 

j) declarație pe proprie răspundere conform Anexei 2;

 

k) adeverința privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială sau extras de cont;

 

l) pentru imobilelele deținute în co-proprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți co-proprietarii referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil, în original;

 

m) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul

 

 

 

teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original;

 

Art.12: Criterii de eligibilitate a proiectului privind izolarea unei locuințe unifamiliale existente

 

(1) Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 

a) Utilizează izolație pentru exterior în cazul fațadei și interior în cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevăzute în definiția din prezentul Ghid;

 

b) Materialele prevazute vor fi folosite pentru suprafața integrală a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperiș și fațadă;

 

c) În proiectul tehnic se vor regăsi explicit prevederile de la alin. (1), lit. a) și b) și suprafața utilă a imobilului construcție;

 

d) Proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei.

 

(2) Nu sunt eligibile clădirile independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

 

 

 

Art.13:Dosarul de finanțare pentru izolarea unei locuințe unifamiliale existente

 

Dosarul de finanțare va cuprinde:

 

a) Cerere de finanțare conform formularului prevăzut în Anexa 1;

 

b) Actul de identitate al solicitantului, în copie;

 

c) Extras de carte funciară pentru informare privind imobilul – construcție, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

 

d) Certificat de performanţă energetică a clădirii emis conform prevederilor legale, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, în copie legalizată;

 

e) Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) conform prevederilor legale, verificat din punct de vedere al rezistenței și la foc, de către un verificator autorizat, în original;

 

f) Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantatelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau copie legalizată;

 

g) Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau copie legalizată;

 

h) Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau copie legalizata;

 

i) declaratie pe proprie răspundere conform Anexei 2;

 

j) adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială sau extras de cont;

 

k) Pentru imobilelele deținute în co-proprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți co-proprietarii referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil în original;

 

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original;

 

Art. 14: Depunerea dosarului de finanțare

 

(1)Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finantare.

 

(2)Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere. La depunere, acesta va primi un numar de inregistare.

 

(3)Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finantare o singură cerere de finantare.

 

(4) Pentru acelasi imobil se poate depune o singura cerere.

 

(5) Dosarul de finanțare conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 11 și art. 13, după caz, va fi depus la sediul Autorității. Dosarul de finanțare poate fi transmis și prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data limită a sesiunii de depunere.

 

(6) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Se paginează toate documentele cuprinse în dosarul de finanțare, cu respectarea ordinii menționate în opis.

 

(7) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

 

1. denumirea şi adresa completă ale solicitantului;

 

2. Suma solicitată;

 

3. Menţiunea pentru "Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice

 

 

 

(8) Cererea de finanțare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări.

 

(9) Depunerea dosarului de finanțare în alte condiții decât cele specificate la alin. (6) atrage dupa sine respingerea acestuia.

 

Art. 15: Cheltuieli eligibile:

 

(1) Achiziția de materiale specificate de prezentul Ghid și utilizate pentru izolarea constructiilor noi sau renovare, inclusiv TVA aferentă;

 

(2) Servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă, cu excepția profitului, a cheltuielilor indirecte mai mari de 10% și a TVA aferentă acestora două din urmă, evidențiate în situațiile de lucrări;

 

CAPITOLUL III: Verificarea conformităţii administrative, analiza eligibilității, selectarea dosarelor de finanțare și acordarea finanțării

 

Art. 16: Analiza și selectarea dosarelor de finanțare

 

În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de Analiză numită prin dispoziţie a Preşedintelui Autorităţii procedează la:

 

a) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la Autoritate, cu condiția nedepășirii, prin insumarea finanțărilor propuse spre aprobare, a bugetului alocat conform prezentului Ghid;

 

b) la epuizarea sumei totale prevăzute prin dispoziția Președintelui Autorității, plicurile care nu au fost deschise spre analiză din cauza epuizării sumelor, se restituie, la cererea solicitantului, într-o perioadă de maxim 60 de zile, de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanțare;

 

c) analiza documentelor;

 

d) înaintarea către Comitetul Director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând dosarele propuse spre selectare, precum si a centralizatorului cuprinzand dosarele de finantare propuse spre respingere;

 

Art. 17: Aprobarea dosarelor de finanțare

 

(1)După avizare, Comitetul Director al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de Avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând dosarele de finanțare acceptate;

 

(2)Comitetul Director al Autorităţii aprobă centralizatorul privind dosarele de finantare respinse.

 

Art. 18: Comunicarea rezultatelor

 

Comunicarea hotărârii Comitetului de Avizare al Autorităţii privind dosarele de finanțare aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând dosarele de finanțare respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.

 

Art. 19: Contestaţii

 

(1) Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului Director, la sediul Autorităţii sau prin posta, în termen de 5 zile lucratoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finantare respinse pe site-ul Autorităţii;

 

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului Director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei;

 

(3) Autoritatea solutionează contestația în termen de maxim 20 de zile lucratoare de la finalizarea termenului menționat la aliniatul 1;

 

Art. 20: Acordarea finanţării

 

(1) Solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată se prezintă la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original.

 

(2) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate.

 

(3) Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanțare, orice modificare a tipului de proiect/soluției tehnice fiind exclusă.

 

Art.21: Contractul de finanțare nerambursabilă

 

(1) Modelul contractului de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid.

 

(2) Contractul de finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

 

(3) Contractul de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către beneficiar şi este valabil 18 luni de la data semnării.

 

(4) Durata de execuţie a proiectului este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.

 

(5) Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

 

(6) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.

 

(7) În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru finanţare".

 

(8) Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

 

(9) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la platade daune-interese.

 

Art. 22: Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1)Autoritatea nu acordă plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor cu furnizorii de servicii/produse/lucrari aferente proiectului.

 

(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans.

 

(3) Autoritatea finanţează prima de eficiență energetică în conformitate cu prezentul Ghid.

 

(4)Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a materialelor/lucrărilor aferente izolării imobilului – construcție.

 

(5) Autoritatea finanțează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanțare.

 

(6) Autoritatea nu finanțează lucrări efectuate în regie proprie.

 

Art. 23: Documente obligatorii necesare decontării primei de eficiență energetică.

 

Dosarul de decontare va cuprinde urmatoarele documente obligatorii:

 

a) cererea de decontare, conform Anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;

 

b) actul de identitate, în copie;

 

c) extras de cont bancar cu viza instituției financiar bancare, în original;

 

d) contractul de execuție, în original;

 

e) factura aferentă serviciilor de manoperă, care trebuie să conțină numărul contractului de execuție în baza căruia se emite, în original sau copie legalizată;

 

f) situația detaliată de lucrări aferente facturilor prezentate, în original;

 

g) facturi de achiziție pentru materialele utilizate conforme cu cerințele prezentului Ghid, care să cuprindă denumirea detaliată și cantitatea materialelor livrate, în original sau copie legalizată;

 

h) dovada achitării facturilor, ordin de plată însoțit de extras de cont cu viza instituției financiar bancare și/sau chitante, în copie certificată „conform cu originalul” de emitent;

 

i) proces verbal la terminarea lucrărilor, în copie legalizată;

 

j) certificat energetic emis la finalizarea lucrărilor de construire sau renovare, clasa energetică A, în copie legalizată;

 

 

 

Art. 24: Condiții generale ale documentelor depuse în vederea decontării:

 

(1) Documentele justificative depuse la dosarul de decontare trebuie să indeplinească următoarele condiții:

 

a) să fie completate integral, respectiv să furnizeze toate informațiile prevăzute de legislația în domeniu;

 

b) să fie emise după data semnării contractului de finanțare;

 

c) să precizeze data și numărul contractului conform căruia se emit documentele și perioada în care au fost executate lucrările aferente contractului;

 

(2) Autoritatea finanțează cheltuielile eligibile, fără a depași suma prevazută în contractul de finanțare nerambursabilă.

 

(3) În cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul de maximum două ori pentru remedierea situaţiei. Termenul de răspuns pentru fiecare notificare din partea solicitantului este de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care beneficiarul nu depune documentele în termenul solicitat, contractul de finanţare se reziliază.

 

(4) În cazul nerespectării condițiilor impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, contractul de finanțare se reziliază.

 

(5) În cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea constatată pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului.

 

 

 

Art. 25: Depunerea dosarului de decontare

 

(1) Dosarul de decontare conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art.23, va fi depus la sediul Autorității. Dosarul de decontare poate fi transmis și prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească termenul de valabilitate al contractului de finanțare.

 

 

 

 

 

(2) Cererea de decontare şi documentaţia anexată, legată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

 

a) denumirea şi adresa completă ale beneficiar

 

b) numărul contractului de finanțare

 

c) menţiunea pentru "Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice”.

 

 

 

Art. 26: Monitorizarea

 

(1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin un an de la data expirării contractului.

 

(2) În perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate.

 

(3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute în timpul derulării proiectului şi/sau, pe o perioadă de un an de la data expirării contractului.

 

Art. 26: Reguli de publicitate privind programul

 

(1)Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro

 

(2)Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi/sau a Autorităţii.

 

Art. 27: Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1)Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne;

 

(2)Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie;

 

(3)Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finantare, în condiţiile în care acesta a fost respins, in termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare;

 

Art. 28: Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

 

Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.

 

Art. 29: Anexe

 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1:

 

Nr. de înregistrare: ................../..................

 

CERERE de finanţare nerambursabilă

 

I.Date de identificare a solicitantului*

 

Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate):

.................................

Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI ................................................................

Valabilitatea actului de identitate: .......................................-.................................

Codul numeric personal: ...................................................................

Adresa completă a solicitantului

Str. ............................................................................... nr. .........................., bl. ...., sc. ............., et. .........., ap. ........

Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) .................................................................................................

Judeţul/sectorul ...................................................................

Cont deschis la Banca ................................................................., sucursala .....................................................

Cont IBAN ..............................................

(Se va ataşa adeverinţa privind existenţa contului, emisă de bancă.)

Telefon fix:...............................................

Telefon mobil: .......................................................

E-mail: ............................................

Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul

Str. ...............................................................................nr. ..........................

Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ...................................................................

Judeţul/sectorul ......................................................................................

 

 

 

Sursa:http://www.mmediu.ro

 

 

 

Sisteme solare termice


  • Energia vantului
  • Energie solara cu panouri fotovoltaice
  • Energie geotermala
  • Energia mareelor
  • Energie Hidro
  • Biocombustibil
  • Energie solara
PARTENERI MEDIA
DK ExpoReal Time Web Analytics Solutie web: Open Web Design